Europos

Jaunimo

Metai 2022

Europos

Jaunimo

Metai 2022

Europos jaunimo metai, 2022, siekiant suteikti jaunimui daugiau galimybių

2022-ieji Europos jaunimo metai bus skirti pozityvių Europos jaunimo perspektyvų atkūrimui, COVID-19 pandemijos poveikio ir pasekmių mažinimui. 2022 m. paskelbimas jaunimui skirtais metais reiškia, kad bus dedama daugiau pastangų siekiant įtraukti jaunimo prioritetus į atitinkamas ES politikos sritis ir visais ES sprendimų priėmimo proceso lygmenimis. EP nariai pritarė šiam sprendimui 604 nariams balsavus už, 25 – prieš ir 68 susilaikius.

ES jaunimo metais bus siekiama įtraukti jaunus žmones į dialogo procesus, tokius kaip konferencija dėl Europos ateities, ir kitose viešosiose politikos srityse ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mažiau galimybių turinčiam jaunimui ir psichikos sveikatos problemų sprendimui.

Europos jaunimo metais bus rengiamos konferencijos, iniciatyvos, skatinančios jaunimo dalyvavimą formuojant politiką, informuotumo didinimo kampanijos apie labiau įtraukią, ekologišką ir skaitmeninę ES, taip pat jaunimo padėties ir kiti tyrimai vietos ir ES lygmeniu.

Patobulintas biudžetas

Europarlamentarai užsitikrino 8 milijonų eurų papildymą programoms Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusas, skirtą Jaunimo metų veiklaoms remti (ši suma anksčiau sutarta 2022 m. biudžeto derinimo derybose su Europos Taryba ir patvirtinta Parlamento). Papildomas finansavimas veikloms įgyvendinti 2022 metais bus rastas iš kitų, aktualių ES programų ir priemonių.

Europarlamentarai įtraukė galimybę ES lėšas skirti po 2022 m., kad būtų užtikrintas ilgalaikis palikimas šiems metams.

„COVID-19 pandemija ir toliau neproporcingai veikia jaunimą“, – prieš balsavimą sakė pranešėja Sabine Verheyen (ELP, DE). „Jaunuoliai susiduria su iššūkiais, bandydami tęsti mokslus ir įsilieti į darbo rinką (…), užmegzti naujas pažintis ir atrasti kitas šalis. Jaunimas iš solidarumo sutiko ir palaikė vykdomus apribojimus. Dabar atėjo laikas leisti jiems klestėti“, – sakė ji.

„Kitais metais bus pagrindas suteikti jaunimui stipresnę platformą, kad jų balsas būtų išgirstas“, – pabrėžė ji ir pridūrė, kad „visi jaunuoliai dalyvautų ir dalyvautų kuriant geresnę, ekologiškesnę, labiau skaitmeninę ir įtraukesnę ateitį. Europoje.“

Visą plenarinio posėdžio diskusiją klausykite čia.

Tolesni žingsniai

Europos jaunimo metų veiklas organizuos nacionaliniai koordinatoriai kiekvienoje valstybėje narėje kartu su Europos Komisija ir pilietinės visuomenės organizacijomis, o ją prižiūrės Europos Parlamentas. Europarlamentarai sėkmingai išsiderėjo, kad nacionaliniu ir ES lygmenimis bus įpareigota įtraukti jaunimą ir jaunimo organizacijas į veiklos planavimo stadiją.

Kas yra Europos jaunimo metai?

Išsakykite savo nuomonę! 2022 m. yra Europos jaunimo metai, skirti atkreipti dėmesį į Europos jaunimo svarbą kuriant geresnę – žalesnę, įtraukesnę ir skaitmeninę – ateitį. Europos jaunimo metais turėsite daug galimybių mokytis, pasidalyti savo vizija, susitikti su kitais žmonėmis ir dalyvauti įvairioje veikloje visoje Europoje – tai metas po pandemijos žengti į priekį su pasitikėjimu ir viltimi. Sužinokite, ką jums pasiūlys Europos jaunimo metai, ir dalyvaukite #EuropeanYearOfYouth renginiuose!

Daugiau informacijos rasite Oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje

Europos jaunimo metai LIETUVOJE

Dar 2021 m. viduryje LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė Lietuvos jaunimo metais. Kai 2022-uosius Europos Parlamentas paskelbė Europos jaunimo metais susidarė unikali galimybė atkreipti dėmesį į jaunimo politiką tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Jaunimo metai suteikia galimybę atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo situaciją ir jaunimo problemas Lietuvoje ir Europoje, inicijuoti diskusijas ir tinkamų sprendimų priėmimą bei palengvinti jaunimo pilietinio aktyvumo įsitvirtinimo procesą Lietuvoje.

Pagrindinė jaunimo metų tema – jaunimo įgalinimas. Siekdama atskleisti šią temą Jaunimo reikalų agentūra (JRD) kartu su partneriais išsikėlė 4 tikslus: pasiekti jaunus žmones, kurie anksčiau nebuvo pasiekti ir informuoti juos apie galimybes nacionaliniu ir ES lygmeniu; pastebėti ir dalytis gerąja praktika ES jaunimo politikos ir ES programų įgyvendinimo srityje; skatinti jaunimo organizacijų ir jaunimo aktyvumą; plėtoti jaunimo ir sprendimų priėmėjų dialogą temomis, kuriuos liečia jaunimą.

-> Europos jaunimo metų planas <-